Get the up-to-date Kartoteka Wynagrodze Pracownika Rok 2023 now

Get Form
Form preview image

Here's how it works

01. Edit your form online
01. Edit your form online
Type text, add images, blackout confidential details, add comments, highlights and more.
02. Sign it in a few clicks
02. Sign it in a few clicks
Draw your signature, type it, upload its image, or use your mobile device as a signature pad.
03. Share your form with others
03. Share your form with others
Send it via email, link, or fax. You can also download it, export it or print it out.

How to modify Kartoteka Wynagrodze Pracownika Rok online

Form edit decoration
9.5
Ease of Setup
DocHub User Ratings on G2
9.0
Ease of Use
DocHub User Ratings on G2

With DocHub, making adjustments to your paperwork takes just a few simple clicks. Follow these quick steps to modify the PDF Kartoteka Wynagrodze Pracownika Rok online free of charge:

  1. Register and log in to your account. Sign in to the editor with your credentials or click on Create free account to evaluate the tool’s functionality.
  2. Add the Kartoteka Wynagrodze Pracownika Rok for editing. Click the New Document option above, then drag and drop the document to the upload area, import it from the cloud, or via a link.
  3. Change your document. Make any adjustments required: add text and pictures to your Kartoteka Wynagrodze Pracownika Rok, highlight information that matters, remove parts of content and substitute them with new ones, and add icons, checkmarks, and fields for filling out.
  4. Complete redacting the template. Save the modified document on your device, export it to the cloud, print it right from the editor, or share it with all the people involved.

Our editor is very user-friendly and efficient. Give it a try now!

be ready to get more

Complete this form in 5 minutes or less

Get form

Got questions?

We have answers to the most popular questions from our customers. If you can't find an answer to your question, please contact us.
Contact us
Jakie informacje powinna zawiera\u0107 karta? imi\u0119, nazwisko, NIP oraz PESEL pracownika; kwot\u0119 osi\u0105gni\u0119tych w danym miesi\u0105cu przychodów w gotówce i naturze; koszty uzyskania przychodu danego miesi\u0105ca; potr\u0105con\u0105 przez p\u0142atnika w danym miesi\u0105cu sk\u0142adk\u0119 na ubezpieczenie spo\u0142eczne (emerytalne, rentowe, chorobowe);
Jak doda\u0107 list\u0119 p\u0142ac za konkretny miesi\u0105c? Z poziomu modu\u0142u P\u0142ace i Kadry wybierz Listy p\u0142ac. Za pomoc\u0105 ikony dodaj nowy Formularz listy p\u0142ac. Wybierz odpowiedni Dokument \u2013 czyli symbol Listy p\u0142ac, np. ... Okre\u015bl okres, za jaki b\u0119d\u0105 naliczane wyp\u0142aty oraz dat\u0119 wyp\u0142aty. ... Zapisz formularz listy p\u0142ac .
Pracodawca ma obowi\u0105zek za\u0142o\u017cy\u0107 i prowadzi\u0107 odr\u0119bnie dla ka\u017cdego pracownika imienn\u0105 kart\u0119 wyp\u0142acanego wynagrodzenia za prac\u0119 i innych \u015bwiadcze\u0144 zwi\u0105zanych z prac\u0105.
karta przychodów) \u2013 zestawienie wynagrodzenia, sk\u0142adek i podatku z ca\u0142ego roku z podzielno\u015bci\u0105 na miesi\u0105ce. Karta sporz\u0105dzana jest co miesi\u0105c dla ka\u017cdego pracownika indywidualnie (imiennie) na podstawie listy p\u0142ac \u2013 dla pracownika zatrudnionego na pe\u0142ny etat oraz w niepe\u0142nym wymiarze czasu pracy.
Wydruk jest dost\u0119pny w karcie Ksi\u0119gowo\u015b\u0107/ Wynagrodzenia. W celu wydrukowania listy p\u0142ac za dany okres wybieramy go w filtrze, nast\u0119pnie w menu kontekstowym wybieramy opcj\u0119 Wydrukuj list\u0119 p\u0142ac.
be ready to get more

Complete this form in 5 minutes or less

Get form

People also ask

Karta wynagrodze\u0144 \u2013 zestawienie ukazuj\u0105ce wynagrodzenie, sk\u0142adki ZUS i podatek z ca\u0142ego roku, podzielone na poszczególnie miesi\u0105ce w roku. Karta wynagrodze\u0144 sporz\u0105dzana jest co miesi\u0105c dla ka\u017cdego pracownika indywidualnie (imiennie) na podstawie utworzonej listy p\u0142ac.
Przej\u015b\u0107 do modu\u0142u P\u0142ace \u2013 Wynagrodzenia na zak\u0142adk\u0119 Wyp\u0142aty i Rachunki, a nast\u0119pnie z górnego menu wybra\u0107 Operacje \u2013 Drukuj \u2013\u200b Karta wynagrodze\u0144.
Po wej\u015bciu w Kadry nale\u017cy otworzy\u0107 formularz pracownika, a nast\u0119pnie wybra\u0107 z menu Wydruk danych / Wydruki p\u0142acowe \u2013 Karta zasi\u0142kowa.
Powy\u017cszy obowi\u0105zek prowadzenia kart przychodów, dotyczy tylko pracowników, którzy zatrudnieni s\u0105 na umow\u0119 o prac\u0119. Natomiast obowi\u0105zek sporz\u0105dzania kart przychodów pracowników, nale\u017cy do pracodawców, którzy prowadz\u0105 swoj\u0105 ksi\u0119gowo\u015b\u0107 w KPiR lub w formie rycza\u0142tu.
Podatnik jest obowi\u0105zany wype\u0142ni\u0107 karty przychodów pracowników najpó\u017aniej w terminie przewidzianym dla przekazania zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów na rachunek w\u0142a\u015bciwego urz\u0119du skarbowego.

Related links