Comprehensive toolkit analogous to SmallPDF Rewrite Features