Comprehensive toolkit analogous to SmallPDF Notarize Features