Comprehensive toolkit analogous to SmallPDF Modify Features