Comprehensive toolkit analogous to SmallPDF Delete Features