Comprehensive toolkit analogous to Nitro Save Features