Comprehensive toolkit analogous to Adobe Acrobat Notarize Features