Comprehensive toolkit analogous to Adobe Acrobat Modify Features