Comprehensive toolkit analogous to Adobe Acrobat Delete Features