Comprehensive toolkit analogous to SodaPDF Modify Features