Comprehensive toolkit analogous to SodaPDF Delete Features