Comprehensive toolkit analogous to Nitro Delete Features