Comprehensive toolkit analogous to iLovePDF Modify Features